توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

موجودی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر هر گیاه بر روی کد آن بزنید

قیمت در سطل ۳ و بزرگترقیمت در گلدان 14قیمت در گلدان 10قیمت در گلدان 8قیمت در سینی نشانام گیاهکد گیاهعکس
50000 تومان20000 تومانمیوه اژدهایی زرد1001