توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

1100 آگلونما Aglonema