توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

2400 اسپاتی فیلوم Spathiphyllum