توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

1600 دیفن باخیا Dieffenbachia