توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

1900 سینگونیوم Syngonium