توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

3500 فیکوس Ficus