توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

2100 هومالومنا Homalomena