توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

4000 کالادیوم Caladium