توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

5100 کالانکوا Kalanchoe