توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

2700 ارکید Orchid