توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

2403 اسپاتی فیلوم ابلق Spathiphyllum Variegated Mini

کالکشن 2020

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 20000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 20000 تومان
قیمت در گلدان8 = 30000 تومان

 

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: