توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1901 سینگونیوم ستاره ای Syngonium Sothern Star

کالکشن 2020

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

فقط پیش فروش می شود، عدم موجودی در گلدان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان اتمام موجودی

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: