توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3107 فیلودندرون گرین کونگو Philodendron Green Congo

کالکشن 2020

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 18000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان 14
قیمت در سینی نشا = 18000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 14 = 60000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فیلویی با برگهای سبز سیر براق هست که به خاطر تراکم برگها و رنگ خوشرنگش طرفداران خاص خودشو دارد خصوصا در بین کسانی که گیاهان سبز ترجیح می دهند