توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3108 فیلودندرون نئون Philodendron Moonlight

کالکشن 2020

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 18000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در سینی نشا، گلدان 8 و 10
قیمت در سینی نشا = 18000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان
قیمت در گلدان 14 = 75000 تومان اتمام موجودی

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: