توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3116 فیلودندرون ویولونی Philodendron Violin

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 20000 تومان

موجود در سینی نشا، گلدان 8، 10 و 14
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 20000 تومان
موجود در گلدان 10 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 14 (دو بوته) = 50000 تومان

 

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

فیلو دندرون ویولونی که به ویولون طلایی هم به خاطر رنگ سبز بسیار روشن رخ جدیدش معروف هست یکی از آسون‌ترین فیلوها برای نگهداری در خانه هست و سرعت رشد بسیار بالایی دارند.