توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3111 فیلودندرون پرزدار سبز Philodendron Squamiferum

کالکشن 2020

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا : 20000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان

موجود در سینی نشا، گلدان 8 و 14
قیمت در سینی نشا = 20000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 40000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 60000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 14 = 100000 تومان

 

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: