توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3106 فیلودندرون کنگره ای مشکی Philodendron Pluto Narrow Black

کالکشن 2020

موجود در سینی نشا، گلدان 8 ، 10 و سطل 3
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 = 45000 تومان
قیمت در گلدان 14 = 75000 تومان اتمام موجودی
قیمت در سطل 3 (دو بوته) = 130000 تومان

 

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: