توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3504 فیکوس مشکی Ficus Abidjan

کالکشن 2020

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

عدم موجودی در گلدان

 

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

 

فيكوس ها گياهانى هستند كه تكثيرشان بسيار سخت است و اقتصادى نيست و اينجاست كه كشت بافت زركشت مى تواند كمك بسيار خوبى در كنار شما باشد.
فيكوسها گياهان بزرگ و زيبايي هستند كه به خانه و محل كارتون جلوه خاصى مى دهند ،گياهانى بادوام هستند و نگهدارى آنها هم بسيار آسان هست.
اگر از آنها خوب نگهدارى كنيد به اندازه يك درخت بزرگ مى شوند.