توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

5105 کالانکوا ابلق مینیاتور Kalanchoe Luciae Variegated Mini

کالکشن 2022

موجود در گلدان 8

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: