توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1110 آگلونما هپینس Aglaonema Happiness

کالکشن 2024

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 30000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 45000 تومان

موجودی در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 45000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1.5$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

گیاهان آگلونما ، گیاهان همیشه سبز چینی برای قرن ها به عنوان نمادی از خوشبختی در خانه ها در سراسر آسیا رشد می کنند . آنها در سال 1885 به دنیای غرب معرفی شدند. اجداد آنها از دهه 1930 در کشورهای غربی کشت شدند و به ویژه در فلوریدا، آمریکا که بسیار موفق هم موفق شدند.

Chinese evergreens have been growing in homes throughout Asia for centuries as symbols of good fortune. They were introduced to the Western world in 1885. Their ancestors were cultivated starting in the 1930s and became especially successful in Florida, where most foliage plants are now produced