توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1412 کالوکازیا اسکولنتا النا Colocasia Esculenta Elena

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در گلدان 8 و 10
قیمت در گلدان 8 (دو بوته) = 30000 تومان
قیمت در گلدان 10 (دو بوته) = 45000 تومان
قیمت در گلدان 14 (دو بوته) = 75000 تومان اتمام موجودی

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: