توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1606 دیفن باخیا کامیلا مینیاتور Camille Mini

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت درسینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 25000 تومان

موجود در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 15000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 25000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری: