توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

1612 دیفن باخیا ببری Dieffenbachia Sparkle

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 20000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

موجود در گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 20000 تومان اتمام موجودی
قیمت در گلدان 8 = 30000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 1.5$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:


دیفن باخیای ببری یکی از دیفن های خاصه که با برگهای پهن بزرگ سبز کاهویی با لکه های سبز تیره جذابیت زیادی داره زادگاهش امریکای جنوبی است.
در اعتقاد مردم برزیل نگهداری دیفن باخیا در خانه باعث دفع انرژی منفی می شود.