توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

3134 فیلودندرون مامی Philodendron Mamei Or Silver Cloud

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 35000 تومان
قیمت در گلدان 8 = 70000 تومان

موجود  در سینی نشا و گلدان 8
قیمت در سینی نشا = 35000 تومان
قیمت در گلدان 8 (عمده، حداقل 35 عدد) = 70000 تومان
قیمت در گلدان 8 (تکی) = 150000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 2$
Delivery 6 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

📌 فیلودندرون مامی که زادگاهش کشور اکوادور هست و بیشتر به عنوان Silver Cloud Philodendron شناخته می شود، گیاه جذابی با برگهای قلبی سبز کم رنگ با لکه های نقره ای است که به دلیل آسان بودن نگهداریش طرفداران زیادی دارد .
اگرچه ممکن است در مقایسه با برخی از اعضای خانواده‌اش ساده‌تر باشد، اما در نوع خود قابل توجه است. برگ‌های قلبی شکل یک ویژگی کلاسیک فیلودندرون هاست، اما لکه های نقره‌ای مامی باعث می‌شود که جزء فیلودندرون های خاص قرار بگیرد .

 Known more commonly as the Silver Cloud Philodendron, Philodendron mamei is the perfect leafy house plant for first-time plant parents. It’s an incredibly low-maintenance plant, needing very little fuss to thrive📌
While it may be plainer compared to some of its family members, it’s striking in its own right. The heart-shaped leaves are a classic Philodendron feature, but its silver markings make it stand out without being over the top. While the Philodendron mamei is easy-going, some of its needs require special attention. With this simple guide, you’ll have everything you need to know about the Philodendron mamei.