توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

فروشگاه

4008 کالادیوم استرابری استار Strawberry Star

کالکشن 2022

قابل پیش فروش در گلدان 8
قیمت در گلدان 8= 80000 تومان

✅موجود در گلدان 8 و 10 ✅
قیمت در گلدان 8 (عمده) = 80000 تومان
قیمت در گلدان 8 (تک) = 200000 تومان
قیمت در گلدان 10 (عمده) = 120000 تومان
قیمت در گلدان 10 (تک) = 300000 تومان

:Exports
Bare root 5 to 10 cm
Min. 500pcs each
Export price 15$
Delivery 3 months
Packaging included
Transport to be added

اشتراک گذاری:

کالادیوم استرابری استار که برای اولین‌ بار در ایران توسط مجموعه کشت بافت زرکشت تولید شده داربی برگ های فانتزی سفید با رگبرگ های میانی سبز و لکه های صورتی مایل به قرمز یکی از کالادیوم های کلکسیونی و بسیار جذاب هست و نوع صورتی آن یعنی استرابری استار پینک برگها رنگ صورتی به خود می گیرند . نور زیاد غیر مستقیم را برای رنگ گرفتن برگاش خیلی دوست دارد و در بهار در پروسه زمانی ۳۲ روزه و در تابستان در بازده زمانی کمتر برگ جدیدش بوجود میاد .

 Strawberry Star is a white Fancy Leaf caladium with green mid veins and pinky-red spots throughout the top of the leaf. Strawberry Star performs well in shade or full sun and is a vigorous leaf producer. Sprouts in 32 days in spring and more quickly in summer months