توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

وبلاگ

Plant-cell

سلولهای گیاهی کشت بافت

شناخت سلولهای گیاهی در پرورش به روش کشت بافت از ارکان اصلی این علم میباشد. سلول گیاهی یا یاخته گیاهی نوعی سلول یوکاریوتی است که از برخی جنبه‌های کلیدی با دیگر ارگانیسم‌های یوکاریوتی متفاوت است. سلولهای گیاهی کشت بافت نسبت به سلول‌های جانوری دارای اشکال متنوع‌تری هستند. سلول‌های گیاهی دارای اشکال چند ضلعی با قطرهای […]

Vegetative-reproduction

تولید مثل رویشی

تولید مثل رویشی یا تکثیر غیر جنسی، روشی از تولید مثل است که واحد زاینده شامل تمامی بدن جاندار یا والد یا بخشی عمده‌ای از پیکر آن است. تولید مثل رویشی به روشهای مختلف هم در جانوران پست و هم در گیاهان صورت می‌گیرد. تولید مثل در جانداران تک سلولی، گیاهان و جانوران بوسیله روشهای […]

Tissue culture

کشت بافت چیست؟

یکی از فناوری‌های جدید در دنیا که در مورد گیاهان و جانوران و حتی انسان مطرح است، کشت بافت یا بهتر بگویم تولید یک موجود زنده از یک یا چند سلول است که حتی براحتی با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود. پیکره موجودات یک واحد سازنده به نام سلول دارد. سلول‌ها در کنار هم قرار […]