توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

1200 آلوکازیا Alocasia