توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

3100 فیلودندرون Philodendron