توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

1400 کالوکازیا Colocasia