توسعه تکثیر گیاهان دارویی و زینتی از طریق کشت بافت

سلولهای گیاهی کشت بافت

  • خانه
Plant-cell

شناخت سلولهای گیاهی در پرورش به روش کشت بافت از ارکان اصلی این علم میباشد. سلول گیاهی یا یاخته گیاهی نوعی سلول یوکاریوتی است که از برخی جنبه‌های کلیدی با دیگر ارگانیسم‌های یوکاریوتی متفاوت است.

سلول-گیاهی-کشت-بافت


سلولهای گیاهی کشت بافت نسبت به سلول‌های جانوری دارای اشکال متنوع‌تری هستند. سلول‌های گیاهی دارای اشکال چند ضلعی با قطرهای مساوی و منظم یا کشیده هستند. علاوه بر آن سلول‌های گیاهی، محصور در دیواره سلولی شکل دهنده نسبتاً سخت و محکم و مقاوم هستند. آنها گاه نازک و گاهی ضخیم است.

در یک توده سلولی همگن سازنده یک بافت، همه سلول‌ها دارای یک اندازه و یک شکل و معمولاً چند وجهی‌اند. در گیاهان عالی (پیشرفته)اندازه سلول‌ها متناسب با کار آن‌هاست. همچنین بر حسب ماهیت بافت و نقشی که در گیاه دارند اندازه آن‌ها متفاوت است. اندازه و طول سلول‌های سازنده ی پیکر گیاهان به ماهیت و ویژگی آن سلول بستگی دارد و به طول مولکول‌های پروتئینی موجود در آن‌ها و همچنین به میزان فعالیت هسته سلول و دوره استراحت آن ارتباط دارد.

سیتوپلاسم هر دو سلول مجاور به وسیله منافذ موجود (پلاسمودسم‌ها) با هم ارتباط دارند. غشای سیتوپلاسمی از یک لایه دو مولکولی فسفولیپید تشکیل یافته‌است که پروتئین‌ها به دو صورت سطحی و عمقی در آن غوطه‌ورند. نقش غشای سیتوپلاسمی حفظ تراوایی انتخابی است. زمینه سیتوپلاسم اساسی‌ترین قسمت درونی سلول را تشکیل می‌دهد، زیرا اکثراً اعمال بیوسنتزی سلول در آن صورت می‌گیرد. اندامک‌ها در این زمینه قرار دارند. یکی از ویژگی‌های سیتوپلاسم جنبش دائمی آن است که در اثر انقباض ریزرشته‌ها به وجود می‌آید، ولی ریزلوله‌ها به این جریان جهت می‌دهند.

اجزا سلول های گیاهی در طبیعت غالبا شامل یازده جز میشوند که عبارتند از: دیواره سلول گیاهی، غشا سلولی، سیتوپلاسم یا میان سلول، هسته، شبکه اندوپلاسمی، میتوکندری (راکیزه)، دستگاه گلژی، ریبوزوم یا رناتَن در سلول گیاهی، اجسام ریز (میکروبادی)، واکوئل‌ یا کُریچه‌ها

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *